Deklaracja dostępności

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.turystyka.kostrzyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-02-11

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • multimedia opublikowane przed dniem 2021-06-21;
 • poprawienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Bień, urzad@kostrzyn.um.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 95 727 81 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej aplikacji mobilnej lub elementu aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1. Żądanie powinno zawierać:
 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą mieści sie w trzech budynkach.

 • Budynek przy ul. Granicznej 2

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście wschodnie (od strony centrum miasta) nie jest dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich - posiada jeden stopień. Wejście środkowe (główne) jest wyposażone w pochylnię (rampę) dostosowana do poruszania się wózkami inwalidzkimi. Wejście zachodnie nie jest dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich - posiada jeden stopień. Wejścia zachodnie oraz główne wyposażone są w przyciski dzwonków przywoławczych.

 • Budynek przy ul. Granicznej 4

Do budynku prowadzi jedno wejście, Wejście nie jest dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich - posiada 8 stopni od strony północnej oraz 5 stopni od strony południowej. Obsługa interesantów odbywa się w budynku głównym urzędu (ul. Graniczna 2) po wezwaniu przez pracownika Biura Obsługi Interesantów urzędnika merytorycznego w sprawie.

 • Budynek Straży Miejskiej przy ul. Kopernika 4a

Do budynku prowadzi jedno wejście, Wejście nie jest dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich - posiada jeden stopień. Obsługa interesantów odbywa się na zewnątrz budynku po wezwaniu strażnika.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek główny urzędu przy ul. Granicznej 2 wyposażony jest w windę spełniającą wymagania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dojazd do windy na poziomie parteru budynku odbywa się poprzez rampę (pochylnię) przy głównym (środkowym) wejściu do budynku. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter (dotyczy to budynku przy ul. Granicznej 2). W budynkach urzędu brak jest toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Pochylnia (rampa) wyposażona w poręcze znajduje się przy głównym (środkowym) wejściu do budynku przy ul. Granicznej 2. Brak jest urządzeń do informacji głosowych. Brak wyposażenia w pętle indukcyjne.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu obsługującym budynki przy ul. Graniczna 2 i 4 wyznaczono i odpowiednio oznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych Miejsce zlokalizowano przy wejściu głównym (środkowym) do budynku przy ul. Granicznej 2, bezpośrednio przy obniżeniu krawędzi chodnika

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Brak jest ograniczeń wstępu z psem asystującym.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu (przeszkolony pracownik urzędu) lub na żądanie po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.